Warunki sprzedaży Sadzeniaków Europlant 2014-2015

1. Europlant Handel Ziemniakami Spółka z o.o., (w skrócie dalej jako EHZ) z siedzibą w Obliwicach, Aleja Topolowa 1, 84-351 Nowa Wieś Lęborska zapewnia, że jest producentem i wprowadza do obrotu kwalifikowany materiał sadzeniaków ziemniaków w oparciu o polskie normy dotyczące wytwarzania materiału siewnego ziemniaka zawarte w Ustawie o nasiennictwie z dnia 09 listopada 2012 r. opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1512. wraz ze zm.,

2. EHZ jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanego materiału siewnego tylko w przypadku, gdy kupujący zawiadomi EHZ o wykryciu tych wad w terminie 3 (trzech) dni od daty odbioru sadzeniaków.

3. EHZ jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za ukryte wady fizyczne sprzedanego materiału siewnego tylko w przypadku, gdy kupujący niezwłocznie, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca w roku sadzenia i gdy rośliny osiągną nie więcej niż 25 cm wysokości, zawiadomi EHZ o wykryciu tych wad. EHZ nie ponosi odpowiedzialności za wady ujawnione w późniejszych terminach, w szczególności w kolejnych etapach wegetacji oraz po zebraniu plonów,

4. Kupujący zgłasza roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz za ukryte wady fizyczne zakupionego od EHZ materiału siewnego we wskazanych terminach, telefonicznie do przedstawiciela EHZ, który obsługiwał daną transakcje sprzedaży oraz jednocześnie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności na adres : Laski Koszalińskie 3a 76-039 Biesiekierz lub na adres poczty elektronicznej : ehz@europlant.biz Następnie na podstawie zgłoszenia reklamacji, przedstawiciel EHZ sporządzi u kupującego protokół reklamacji.

5. EHZ może żądać od kupującego dokumentów lub innych dowodów potwierdzających sposób i warunki przechowywania sadzeniaków, od momentu zakupu do czasu sadzenia. W przypadku gdy kupujący takowych nie przedstawi, traci uprawnienia z tytuły rękojmi.

6. Odpowiedzialność EHZ z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanego materiału siewnego i/lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia ogranicza się do wartości sprzedanych sadzeniaków będących przedmiotem roszczeń.

7. W razie uznania w pełni roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub ukryte wady fizyczne, EHZ zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwego materiału sadzeniakowego na materiał wolny od wad.

8.  określonego w fakturze, EHZ na podstawie art. 481 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, ma prawo do naliczenia odsetek za zwłokę, w ustawowej wysokości,

9. O ile EHZ i kupujący nie ustalą inaczej w formie pisemnej, EHZ nie zapewnia transportu ani rozładunku, a cena za sadzeniaki ustalona w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia, nie zawiera kosztów transportu ani rozładunku.

10. W przypadku, gdy kupujący, nie odbiera osobiście sadzeniaków, przed załadunkiem niezbędna jest pisemna awizacja odbioru zawierająca: imię i nazwisko kierowcy wraz z nr dowodu osobistego oraz nr telefonu kontaktowego, nr rejestracyjny pojazdu i nr rejestracyjny naczepy. Awizację należy przesłać na adres poczty elektronicznej : ehz@europlant.biz lub SMS na nr telefonu: 668 431 117, podając nr zlecenia.

11. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeżeli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby nie satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby EHZ.

12. W zakresie nieregulowanym umową zastosowanie mają odpowiednie przepisu kodeksu cywilnego.

PDF Warunki sprzedaży

Przeznaczenie odmiany
typ kulinarny
dojrzałość
kolor miąższu
odporność na nicienie
Lokalny opis odmian
kształt bulwy
roślina
kolor skórki
Nazwa odmiany
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Jan Janse
Christian Krahn
Jan Willem Sepers
Christian Krahn
Daniel Probst
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Jan Janse
Thomas Bottner
Christian Krahn
Toma Gegov
Aron Derbidge
Christian Krahn
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Christian Krahn
Christian Krahn
Jirí Procházka
Peer Bahl
Thomas Bottner
Markus Heikki
Yves Roussineau
Thomas Bottner

EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH
Wulf-Werum-Strasse 1
D - 21337 Lüneburg
Tel.:+49 (0)4131 / 7480-05
Fax:+49 (0) 4131 / 7480-580
Mail:info(at)europlant.biz

Thomas Bottner
Peer Bahl
Peter Bán
Christian Krahn
Jan Willem Sepers
Jan Janse
Peer Bahl
Christian Krahn
Anna Cantelmi
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Christian Krahn

EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH
Wulf-Werum-Strasse 1
D - 21337 Lüneburg
Tel.:+49 (0)4131 / 7480-05
Fax:+49 (0) 4131 / 7480-580
Mail:info(at)europlant.biz

Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Jan Janse
Christian Krahn
Jan Willem Sepers
Peer Bahl
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Your contact address

EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH
Wulf-Werum-Strasse 1
D - 21337 Lüneburg
Tel.:+49 (0)4131 / 7480-05
Fax:+49 (0) 4131 / 7480-580
Mail:info(at)europlant.biz

Jan Willem Sepers
Krysztof Korolewicz
José Alberto Araujo + Nuno Araujo
Jan Willem Sepers
Dana Stroe
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Stanislav Tremko
Daniel Probst
José Alberto Araujo + Nuno Araujo
Jan Willem Sepers
Peer Bahl
Daniel Probst
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Ekrem Suad Sadak
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Peer Bahl
Aron Derbidge
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Christian Krahn
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Jörg Renatus
Thomas Bottner
Jan Janse
Thomas Bottner
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Christian Krahn
Jan Willem Sepers
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Thomas Bottner
Jan Willem Sepers
Egypt Albania Algeria Argentina Ethiopia Australia Austria Bangladesh Belarus Belgium Bosnia Brazil Bulgaria Canada Chile China Croatia Cuba Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Greenland Hungary Iceland Iraq Iran Ireland Israel Italy Japan Jemen Jordan Kazakhstan Kuwait Kyrgyzstan Latvia Lebanon Lithuania Lybien Macedonia Mali Marokko Moldova Mozambique Netherlands New Zealand Nigeria Norway Oman Pakistan Palestine Philippinen Poland Portugal Republic of South Africa Ukraine Russia Sambia Saudi Senegal Serbia Slovakia Slovenia Spain Sudan Sweden Switzerland Syrien Tunesien Turkey UAE United Kingdom Vietnam Romania Tanzania Kenia Angola Armenia Azerbaidschan Botswana Burkinafaso Cammeroon Centralamerica Combodia Georgia Ghana Iberia Kosovo Malta Mongolia Montenegro Myanmar Namibia USA Ozeanien Rwanda Southkorea Tajikistan Thailand Turkmenistan Uganda Uzbekistan Zimbabwe