Inkoop- en leveringsvoorwaarden

Aanvullende Inkoopvoorwaarden van Europlant Aardappel B.V.

Aanvullende inkoopvoorwaarden regelende de rechtsverhouding tussen Europlant Aardappel B.V. en verkoper.

De aanvullende inkoopvoorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2018.

Artikel 1 Gevolgen nietigheid

1.1
Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Europlant Aardappel B.V. en verkoper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 Verzekering

2.1
Verkoper dient zich adequaat te verzekeren en dient zich adequaat verzekerd te houden voor de navolgende risico’s:

  • Wettelijke aansprakelijkheid
  • Beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheid

2.2
Verkoper cedeert hierbij bij voorbaat alle aanspraken terzake van uitkeringen van verzekeringspenningen die verkoper in een situatie waarin verkoper jegens Europlant Aardappel B.V. toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen en/of onrechtmatig handelt, jegens zijn verzekeraar geldend kan maken.

2.3
Verkoper is gehouden deze cessie en het betreffende geval aan zijn/haar verzekeraar mede te delen onverminderd de bevoegdheid van Europlant Aardappel B.V. om hiervan aan deze verzekeraar mededeling te doen.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

3.1
Verkoper is aansprakelijk voor de schade die aan of door de geleverde producten ontstaat door gebreken aan of in de geleverde producten. De aansprakelijkheid strekt zich mede uit tot schade door overschrijding van de levertijd, schade aan producten van derden, bedrijfsschade en andere indirecte schade, die bij Europlant Aardappel B.V. of bij derden ontstaat. Verkoper zal Europlant Aardappel B.V. terzake van een aansprakelijkheid jegens derden vrijwaren en dient hiervoor Europlant Aardappel B.V. schadeloos te stellen.

Artikel 4 Ontbinding

4.1
Europlant Aardappel B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een aangetekende brief gericht aan verkoper, indien:

  1. verkoper zijn/haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
  2. door faillissement althans de aanvraag daarvan, surseance van betaling althans de aanvraag daarvan, ontbinding en/of onderbewindstelling van verkoper;
  3. bij liquidatie of staking van de onderneming van verkoper;
  4. verkoper niet langer in het bezit is van de vereiste vergunningen die zij/hij nodig heeft voor de teelt van het product;

Artikel 5 Levertijden

5.1
Opgegeven levertijden zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Strijdigheid voorwaarden

6.1
Ingeval van strijd tussen hetgeen is bepaald in de Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2018 en de aanvullende inkoopvoorwaarden prevaleren de aanvullende inkoopvoorwaarden.

Of

Ingeval van strijd tussen hetgeen is bepaald in de AVC voorwaarden en de aanvullende inkoopvoorwaarden prevaleren de aanvullende inkoopvoorwaarden.

Of

Ingeval van strijd tussen  hetgeen is bepaald in de RUCIP voorwaarden (meeste recente versie) en  de aanvullende inkoopvoorwaarden prevaleren de aanvullende inkoopvoorwaarden

Artikel 7  Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1
Op deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.

7.2
In afwijking van de overeengekomen arbitrage behoudt Europlant Aardappel B.V. zich het recht voor een eventueel geschil ter beslechting voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.