Warunki sprzedaży Sadzeniaków Europlant 2017

1.Europlant Handel Ziemniakami Spółka z o.o. (w skrócie EHZ) z siedzibą w Obliwicach, Aleja Topolowa 1, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, zapewnia, że jest producentem i wprowadza do obrotu kwalifikowany materiał sadzeniakowy ziemniaków w oparciu o obowiązujące szczegółowe wymaganiami w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego (Dz.U. z dnia 26 listopada 2014 r., poz. 1651).
2. EHZ jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanego materiału siewnego tylko w przypadku, gdy kupujący zawiadomi EHZ pisemnie (e-mail, sms, fax) lub telefonicznie o wykryciu tych wad w terminie 3 (trzech) dni od daty odbioru sadzeniaków.
3. EHZ jest odpowiedzialna z tytułu rękojmi zaukryte wady fizyczne sprzedanego materiału siewnego tylko w przypadku, gdy kupujący niezwłocznie, lecz nie później niż do dnia 20 czerwca w roku sadzenia, zawiadomi pisemnie (e-mail, sms, fax) lub telefonicznie Producenta o wykryciu tych wad. Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady ujawnione w późniejszych terminach, w szczególności w kolejnych etapach wegetacji oraz po zebraniu plonów.
4. Kupujący zgłasza roszczenia z tytułu rękojmi  za wady fizyczne oraz za ukryte wady fizyczne zakupionego od EHZ materiału siewnego we wskazanych terminach, telefonicznie do przedstawiciela EHZ, który obsługiwał daną transakcje sprzedaży oraz jednocześnie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności na adres : Laski Koszalińskie 3a, 76-039 Biesiekierz lub na adres poczty elektronicznej: ehz@europlant.biz Następnie na podstawie zgłoszenia reklamacji, przedstawiciel EHZ sporządzi  protokół reklamacji w którym zostaną zawarte wzajemne ustalenia  rozwiązania reklamacji.
5. Opakowania jednostkowe zakupionych sadzeniaków ( np. big bag, worek jutowy, worek raszlowy), które stanowią  niezbędna ochronę  sadzeniaków na czas transportu, nie są przeznaczone do długoterminowego (powyżej 1 miesiąca) przechowywania sadzeniaków.
6. EHZ może żądać od kupującego dokumentów lub innych dowodów potwierdzających sposób i warunki przechowywania sadzeniaków, od momentu zakupu do czasu sadzenia. Brak możliwości udokumentowania warunków przechowywania przez kupującego wyłącza odpowiedzialność EHZ za sprzedany materiał sadzeniakowy.
7. Odpowiedzialność EHZ z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanego materiału siewnego i/lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia ogranicza się wyłącznie do wartości sprzedanych sadzeniaków będących przedmiotem roszczeń.
8. W razie uznania za zasadne w pełni roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub ukryte wady fizyczne, EHZ zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwego materiału sadzeniakowego na materiał wolny od wad.
9. W przypadku przekroczenia terminu płatności określonego w fakturze, EHZ na podstawie art. 481 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
10. Przekroczenie terminu płatności za zakupione sadzeniaki wyłącza możliwości składania reklamacji na zakupiony towar z uwagi na fakt, że do chwili uregulowania płatności sadzeniaki są własnością EHZ.
11. O ile EHZ i kupujący nie ustalą inaczej, EHZ nie zapewnia transportu ani rozładunku, a cena za sadzeniaki ustalona w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia, nie zawiera kosztów transportu ani rozładunku.
12. W przypadku, gdy kupujący, nie odbiera osobiście sadzeniaków, przed załadunkiem niezbędna jest pisemna awizacja odbioru zawierająca: imię i nazwisko kierowcy wraz z nr dowodu osobistego oraz nr telefonu kontaktowego, nr rejestracyjny pojazdu i nr rejestracyjny naczepy. Awizację należy przesłać na adres poczty elektronicznej: logistyka@europlant.biz lub SMS na nr telefonu: 668 431 117, podając nr zlecenia.
13. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeżeli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby nie satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby EHZ.
14. W zakresie nieregulowanym umową zastosowanie mają odpowiednie przepisu kodeksu cywilnego.

 

PDF Warunki sprzedaży