WARUNKI SPRZEDAŻY 2021

WARUNKI SPRZEDAŻY SADZENIAKÓW

 1. Europlant Polska Spółka z o.o. (w skrócie EPP) z siedzibą w Laskach Koszalińskich 3A, 76-039 Biesiekierz, zapewnia, że jest producentem i wprowadza do obrotu kwalifikowany materiał sadzeniakowy ziemniaków w oparciu o obowiązujące szczegółowe wymagania w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego sadzeniaków ziemniaka określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin (Dz.U. poz. 517 ze zm.).
 2. EPPjest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanego materiału siewnego tylko w przypadku, gdy kupujący zawiadomi EPP pisemnie (e-mail, sms) lub telefonicznie o wykryciu tych wad w terminie 3 (trzech) dni od daty odbioru sadzeniaków.
 3. EPPjest odpowiedzialna z tytułu rękojmi za ukryte wady fizyczne sprzedanego materiału siewnego tylko w przypadku, gdy kupującyniezwłocznie, lecz nie później niż do dnia 20 czerwca w roku sadzenia, zawiadomi pisemnie (e-mail, sms) lub telefonicznie Producenta o wykryciu tych wad. Producent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady ujawnione w późniejszych terminach, w szczególności w kolejnych etapach wegetacji oraz po zebraniu plonów.
 4. Kupujący zgłasza roszczenia z tytułu rękojmi  za wady fizyczne oraz za ukryte wady fizyczne zakupionego od EPP materiału siewnego we wskazanych terminach, telefonicznie do przedstawiciela EPP, który obsługiwał daną transakcje sprzedaży oraz jednocześnie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności na adres : Laski Koszalińskie 3A, 76-039 Biesiekierz lub na adres poczty elektronicznej: epp(at)europlant.biz Następnie na podstawie zgłoszenia reklamacji, przedstawiciel EPP sporządzi  protokół reklamacji, w którym zostaną zawarte wzajemne ustalenia  rozwiązania reklamacji.
 5. W przypadku reklamacji EPP może żądać od kupującego dokumentacji agrotechnicznej związanej z historią uprawy lub dowodów potwierdzających sposób i warunki przechowywania sadzeniaków (czy Kupujący przestrzegał instrukcji postępowania z sadzeniakami|), od momentu zakupu do czasu sadzenia. Brak możliwości udokumentowania warunków przechowywania przez kupującego wyłącza odpowiedzialność EPP za sprzedany materiał sadzeniakowy.
 6. Odpowiedzialność EPP z tytułu rękojmi za wady fizyczne sprzedanego materiału siewnego i/lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia ogranicza się wyłącznie do wartości sprzedanych sadzeniaków będących przedmiotem roszczeń i wyczerpuje możliwości odszkodowania należne Kupującemu.
 7. W razie uznania za zasadne w pełni roszczenia z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub ukryte wady fizyczne, EPP zobowiązuje się do bezpłatnej wymiany wadliwego materiału sadzeniakowego na materiał wolny od wad.
 8. W przypadku przekroczenia terminu płatności określonego w fakturze, EPP napodstawie art. 481 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 9. Przekroczenie terminu płatności za zakupione sadzeniaki wyłącza możliwości składania reklamacji na zakupiony towar z uwagi na fakt, że do chwili uregulowania płatności sadzeniaki są własnością EPP.
 10. O ile EPP i kupujący nie ustalą inaczej, EPP nie zapewnia transportu ani rozładunku, a cena za sadzeniaki ustalona w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia, nie zawiera kosztów transportu ani rozładunku.
 11. W przypadku, gdy kupujący, nie odbiera osobiście sadzeniaków,przed załadunkiem niezbędna jest pisemna awizacja odbioru zawierająca: imię i nazwisko kierowcy wraz z nr dowodu osobistego oraz nr telefonu kontaktowego, nr rejestracyjny pojazdu i nr rejestracyjny naczepy. Awizację należy przesłać na adres poczty elektronicznej: epp(at)europlant.biz lub SMS na nr telefonu:734 474 193, podając nr zlecenia.
 12. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeżeli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby nie satysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby EPP.
 13. W zakresie nieregulowanym umową zastosowanie mają odpowiednie przepisu kodeksu cywilnego.

Instrukcja postępowania przy dostawie sadzeniaków – krok po kroku

 1. Sprawdź poprawność dokumentów jakie otrzymałeś – FV i WZ, szczelność opakowań oraz czy na opakowaniu znajduje się paszport roślinny.
 2. Przy odbiorze transportu sadzeniaków sprawdź temperaturę bulw, tak aby wykluczyć ryzyko zmrożenia bulw w transporcie. Podczas transportu zwiększa się oddychalność ziemniaka co może wywołać kondensację. Dodatkowo temperatura otoczenia lub magazynowania większa o 3℃ od temperatury produktu może również wywołać kondensację. W takim przypadku usuń jak najszybciej wilgoć poprzez wentylowanie. Nadmiar wilgoci może spowodować obniżenie jakości sadzeniaka.
 3. Jeśli stwierdzisz jakiekolwiek nieprawidłowości co do jakości sadzeniaków lub ich opakowania, bezzwłocznie wyślij email na adres epp(at)europlant.biz lub SMS na nr telefonu:734 474 193, podając nr zlecenia. I poinformuj nas o zastrzeżeniach jakie masz do dostawy. Nie później jednak niż 3 dni od daty dostawy
 4. Jeżeli sadzeniaki będą sadzone w terminie do 7 dni od dostawy przechowuj je w wentylowanym, zadaszonym magazynie.
 5. Opakowania jednostkowe zakupionych sadzeniaków ( np. big bag, worek jutowy, worek raszlowy), które stanowią  niezbędna ochronę  sadzeniaków na czas transportu, nie są przeznaczone do długoterminowego (powyżej 7 dni) przechowywania sadzeniaków. Należy je przesypać delikatnie z zachowaniem ostrożności do czystych zdezynfekowanych skrzyniopalet. Skrzyniopalety mogą być oznakowane numerem partii z paszportu, optymalna temperatura składu to 4℃.
 6. Nigdy nie przechowuj sadzeniaków ziemniaka w pomieszczeniach, w których stosowano preparaty przeciw kiełkowaniu bulw.
 7. W przypadku przygotowywania ziemniaka do sadzenia (podkiełkowanie) należy podnosić ich temperaturę stopniowo, nie więcej niż 1℃na dobę do temperatury max 15℃, nie przechowywać na słońcu.
 8. Pamiętaj aby przechowywać i sadzić sadzeniaki ziemniaka tak, aby na każdym etapie produkcji można było zidentyfikować każdą partię !

Warunki sprzedaży 2021 (PDF)