RODO

Laski  Koszalińskie, 25 maja 2018r.

Europlant Handel Ziemniakami
Spółka z o.o., Obliwice,
Aleja Topolowa 1
84-351 Nowa Wieś Lęborska
O/Laski Koszalińskie 3A
76-039 Biesiekierz

                    

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej cyt jako RODO) informujemy, iż:
1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych (dalej ADO) jest  Europlant Handel Ziemniakami Spółka z o.o., Obliwice, Aleja Topolowa 1, 84-351 Nowa Wieś Lęborska O/Laski Koszalińskie 3A, 76-039 Biesiekierz.
2.    ADO nie dotyczy obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO).
3.    Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:
a)    w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b)    po zakończeniu umowy, w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu ADO do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych - art. 6 ust. 1 lit f RODO,
c)    po zakończeniu umowy, w celu archiwizacji dokumentów do czasu upływu okresu  przedawnienia rozliczeń podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO,
d)    za Pan/Pani zgodą, w celu zawarcia umów o świadczenie usług w przyszłości i kontaktu w tych sprawach, a także w celach marketingowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4.    Prawnie uzasadniony interes ADO, o którym mowa w pkt 3 lit. b polega na dochodzeniu roszczeń o charakterze cywilnoprawnym.   
5.    Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia oraz podmioty uczestniczące w ochronie prawnie uzasadnionego interesu ADO.
6.    Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji roszczeń cywilnoprawnych oraz realizacji obowiązków podatkowych.
7.    Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody o której mowa w pkt 3, o ile nie koliduje to z przepisami bezwzględnie obowiązującymi.
8.    Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9.    Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym w zakresie pkt 3 lit. a,b,c, oraz dobrowolne w zakresie pkt 3 lit. d. Odmowa podania będzie skutkować odmową zawarcia umowy.