Privacyverklaring

Persoonsgegevens (hierna meestal "gegevens" genoemd) worden door ons alleen verwerkt in het kader van de noodzaak en met het oog op een functionele en gebruiksvriendelijke aanwezigheid op het internet, inclusief de inhoud ervan en de daar aangeboden diensten.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 2016/679, d.w.z. de basisverordening inzake gegevensbescherming (hierna "DSGVO" genoemd), wordt onder "verwerking" verstaan elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde processen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, vastleggen, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, vrijgeven door middel van doorzending, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen, vergelijken of koppelen, vergelijken, beperken, wissen of vernietigen, zoals elke dergelijke bewerking of reeks bewerkingen die met of zonder de hulp worden uitgevoerd, zoals elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van de hulp.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het bijzonder over het type, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over de doeleinden en middelen van de verwerking. Bovendien informeren wij u hieronder over de door ons gebruikte componenten van derden voor optimaliseringsdoeleinden en om de kwaliteit van het gebruik te verhogen, voor zover derden op eigen verantwoordelijkheid gegevens verwerken.

Onze verklaring over gegevensbescherming is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als verantwoordelijke personen

II. rechten van gebruikers en betrokkenen

III. Informatie over gegevensverwerking

 

I. Informatie over ons als verantwoordelijke personen

Verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van gegevensbescherming:

EUROPLANT Pflanzentucht GmbH
Wulf-Werum-Str. 1
21337 Lüneburg
Duitsland (Duits)

Telefoon: +49 4131 7480 05
Fax: +49 4131 7480 580 580
E-mail: datenschutz@europlant.biz

functionaris voor gegevensbescherming bij de aanbieder:

Tedesio Ltd.
Bakkerstraat 6
21244 Buchholz i.d. Noordelijke heide
Duitsland (Duits)

E-mail: datenschutz@europlant.biz

 

II. rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen het recht om

  • bevestiging of er gegevens over hen zullen worden verwerkt, informatie over de verwerkte gegevens, nadere informatie over de gegevensverwerking en kopieën van de gegevens (zie ook artikel 15 DSGVO);
  • de correctie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens (zie ook artikel 16 DSGVO);
  • de onmiddellijke verwijdering van de hen betreffende gegevens (zie ook artikel 17 DSGVO) of, indien verdere verwerking overeenkomstig artikel 17, lid 3 DSGVO vereist is, de beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 DSGVO;
  • de gegevens te ontvangen die op hen betrekking hebben en door hen zijn verstrekt en deze gegevens door te geven aan andere verstrekkers/verantwoordelijken (zie ook artikel 20 DSGVO);
  • bij een klacht bij de toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de hen betreffende gegevens door de verstrekker worden verwerkt in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming (zie ook art. 77 DSGVO).

Bovendien is de verstrekker verplicht om alle ontvangers aan wie de gegevens door de verstrekker zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke rectificatie of verwijdering van gegevens of de beperking van de verwerking die overeenkomstig artikel 16, artikel 17, lid 1, en artikel 18 DSGVO plaatsvindt. Deze verplichting geldt echter niet indien een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Niettegenstaande het voorgaande heeft de gebruiker het recht om informatie over dergelijke ontvangers te verkrijgen.

Gebruikers en betrokkenen hebben volgens artikel 21 DSGVO ook het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben, op voorwaarde dat de gegevens door de aanbieder worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. Met name een bezwaar tegen gegevensverwerking met het oog op direct marketing is ontvankelijk.

 

III. Informatie over gegevensverwerking

Uw gegevens die bij het gebruik van onze website worden verwerkt, worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, de verwijdering van de gegevens niet wordt tegengesproken door wettelijke opslagverplichtingen en er vervolgens geen andere informatie over individuele verwerkingsmethoden wordt verstrekt.

Cookies


Contact vragen / Contact mogelijkheid

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw aanvraag te verwerken. De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking en beantwoording van uw aanvraag - wij kunnen uw aanvraag niet of slechts in beperkte mate beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder b) DSGVO.

Uw gegevens worden gewist als uw verzoek definitief is beantwoord en er geen wettelijke verplichting bestaat om gegevens te bewaren om verwijdering te voorkomen, zoals bijvoorbeeld in het geval van een latere contractafwikkeling.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics op onze website. Dit is een webanalyseservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

Door de certificering volgens het EU-VS privacyschild ("EU-VS privacyschild")
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000000001L5AAI&status=Actief
Google garandeert dat bij de verwerking van gegevens in de VS ook aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming wordt voldaan.

De dienst Google Analytics wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. Onze legitieme interesse ligt in de analyse, optimalisatie en economische werking van onze website.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, locatie, tijd of frequentie van het bezoek aan onze website, wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij maken echter gebruik van Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met deze functie verkort Google het IP-adres al binnen de EU of de EER.

De op deze manier verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven van het bezoek aan onze website en de gebruiksactiviteiten daar. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website en het internet.

Google verklaart dat het uw IP-adres niet koppelt aan andere gegevens. Bovendien houdt Google onder
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
geeft u meer informatie over gegevensbescherming, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Daarnaast biedt Google
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl
een zogenaamde deactivatie add-on samen met verdere informatie. Deze add-on kan worden geïnstalleerd met standaard internetbrowsers en biedt u verdere controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on informeert het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over bezoeken aan onze website niet naar Google Analytics mag worden verzonden. Dit belet echter niet dat informatie naar ons of naar andere webanalyseservices wordt verzonden. Indien en welke andere webanalyseservices door ons worden gebruikt, leest u natuurlijk ook in deze verklaring over gegevensbescherming.

Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps om onze locatie weer te geven en een routebeschrijving te maken. Deze dienst wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, hierna "Google" genoemd.

Door de certificering na het EU-VS privacyschild ("EU-VS privacyschild")
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000000001L5AAI&status=Actief
Google garandeert dat bij de verwerking van gegevens in de VS ook aan de eisen van de EU op het gebied van gegevensbescherming wordt voldaan.

Om de weergave van bepaalde lettertypen op onze website mogelijk te maken, wordt bij de toegang tot onze website een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht.

Als u de in onze internetaanwezigheid geïntegreerde Google Maps-component oproept, slaat Google via uw internetbrowser een cookie op uw eindapparaat op. Uw gebruikersinstellingen en gegevens worden verwerkt om onze locatie weer te geven en om een routebeschrijving te maken. We kunnen niet uitsluiten dat Google gebruik maakt van servers in de VS.

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. Ons legitieme belang ligt in het optimaliseren van de functionaliteit van onze website.

De op deze manier tot stand gebrachte verbinding met Google stelt Google in staat om te bepalen welke website uw aanvraag heeft verzonden en naar welk IP-adres de routebeschrijving moet worden verzonden.

Als u niet akkoord gaat met deze verwerking, hebt u de mogelijkheid om de installatie van cookies te verhinderen door de juiste instellingen in uw internetbrowser op te geven. Details vindt u hierboven onder "Cookies".

Bovendien zijn op het gebruik van Google Maps en de via Google Maps verkregen informatie de gebruiksvoorwaarden van Google Maps https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=en en de voorwaarden voor Google Maps www.google.com/intl/de_en/help/terms_maps.html van toepassing.

Daarnaast biedt Google de volgende diensten aan bij
https://adssettings.google.com/authenticated
https://policies.google.com/privacy
voor meer informatie.

 

Bron: Privacybeleid van www.ratgeberrecht.eu