Privacyverklaring

Persoonsgegevens (hierna meestal "gegevens" genoemd) worden door ons alleen verwerkt in het kader van de noodzaak en met het oog op een functionele en gebruiksvriendelijke aanwezigheid op het internet, inclusief de inhoud ervan en de daar aangeboden diensten.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 2016/679, d.w.z. de basisverordening inzake gegevensbescherming (hierna "DSGVO" genoemd), wordt onder "verwerking" verstaan elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde processen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, vastleggen, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, vrijgeven door middel van doorzending, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen, vergelijken of koppelen, vergelijken, beperken, wissen of vernietigen, zoals elke dergelijke bewerking of reeks bewerkingen die met of zonder de hulp worden uitgevoerd, zoals elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van de hulp.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het bijzonder over het type, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over de doeleinden en middelen van de verwerking. Bovendien informeren wij u hieronder over de door ons gebruikte componenten van derden voor optimaliseringsdoeleinden en om de kwaliteit van het gebruik te verhogen, voor zover derden op eigen verantwoordelijkheid gegevens verwerken.

Onze verklaring over gegevensbescherming is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als verantwoordelijke personen

II. rechten van gebruikers en betrokkenen

III. Informatie over gegevensverwerking

 

I. Informatie over ons als verantwoordelijke personen

Verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van gegevensbescherming:

EUROPLANT Pflanzentucht GmbH
Wulf-Werum-Str. 1
21337 Lüneburg
Duitsland (Duits)

Telefoon: +49 4131 7480 05
Fax: +49 4131 7480 580 580
E-mail: datenschutz@europlant.biz

functionaris voor gegevensbescherming bij de aanbieder:

Tedesio Ltd.
Müllerstr. 13
21244 Buchholz i.d. Noordelijke heide
Duitsland (Duits)

E-mail: datenschutz@europlant.biz

 

II. rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen het recht om

  • bevestiging of er gegevens over hen zullen worden verwerkt, informatie over de verwerkte gegevens, nadere informatie over de gegevensverwerking en kopieën van de gegevens (zie ook artikel 15 DSGVO);
  • de correctie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens (zie ook artikel 16 DSGVO);
  • de onmiddellijke verwijdering van de hen betreffende gegevens (zie ook artikel 17 DSGVO) of, indien verdere verwerking overeenkomstig artikel 17, lid 3 DSGVO vereist is, de beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 DSGVO;
  • de gegevens te ontvangen die op hen betrekking hebben en door hen zijn verstrekt en deze gegevens door te geven aan andere verstrekkers/verantwoordelijken (zie ook artikel 20 DSGVO);
  • bij een klacht bij de toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de hen betreffende gegevens door de verstrekker worden verwerkt in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming (zie ook art. 77 DSGVO).

Bovendien is de verstrekker verplicht om alle ontvangers aan wie de gegevens door de verstrekker zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke rectificatie of verwijdering van gegevens of de beperking van de verwerking die overeenkomstig artikel 16, artikel 17, lid 1, en artikel 18 DSGVO plaatsvindt. Deze verplichting geldt echter niet indien een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Niettegenstaande het voorgaande heeft de gebruiker het recht om informatie over dergelijke ontvangers te verkrijgen.

Gebruikers en betrokkenen hebben volgens artikel 21 DSGVO ook het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben, op voorwaarde dat de gegevens door de aanbieder worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. Met name een bezwaar tegen gegevensverwerking met het oog op direct marketing is ontvankelijk.

 

III. Informatie over gegevensverwerking

Uw gegevens die bij het gebruik van onze website worden verwerkt, worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, de verwijdering van de gegevens niet wordt tegengesproken door wettelijke opslagverplichtingen en er vervolgens geen andere informatie over individuele verwerkingsmethoden wordt verstrekt.

Cookies

Contactverzoeken / contactmogelijkheden
Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of per e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw vraag te behandelen. De verstrekking van de gegevens is noodzakelijk voor de verwerking en beantwoording van uw aanvraag - zonder de verstrekking van deze gegevens kunnen wij uw aanvraag niet of in het beste geval slechts in beperkte mate beantwoorden.
De rechtsgrondslag voor deze verwerking is Art. 6 para. 1 lit. b) DSGVO.

Uw gegevens worden gewist zodra uw vraag definitief is beantwoord en er geen wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren, bijvoorbeeld in het geval van een latere contractverwerking.

YouTube
Wij zijn online aanwezig op YouTube om ons bedrijf en onze diensten te presenteren en om te communiceren met klanten/geïnteresseerden. YouTube is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

In dit verband wijzen wij erop dat de mogelijkheid bestaat dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie, met name in de Verenigde Staten, worden verwerkt. Dit kan leiden tot grotere risico's voor de gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan zijn om op een later tijdstip toegang te krijgen tot gebruikersgegevens. Wij hebben ook geen toegang tot deze gebruikersgegevens. De toegangsmogelijkheid ligt uitsluitend bij YouTube.

U kunt de informatie over gegevensbescherming van YouTube vinden op
https://policies.google.com/privacy

LinkedIn
Wij zijn online aanwezig op LinkedIn om ons bedrijf en onze diensten voor te stellen en om met klanten/prospects te communiceren. LinkedIn is een dienst van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 98585, USA. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, VS.

In dit verband wijzen wij erop dat de mogelijkheid bestaat dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie, met name in de Verenigde Staten, worden verwerkt. Dit kan leiden tot grotere risico's voor de gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan zijn om op een later tijdstip toegang te krijgen tot gebruikersgegevens. Wij hebben ook geen toegang tot deze gebruikersgegevens. De toegangsmogelijkheid ligt uitsluitend bij LinkedIn.

De informatie over gegevensbescherming van LinkedIn is te vinden op
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook
Om reclame te maken voor onze producten en diensten en om met geïnteresseerden of klanten te communiceren, beheren wij een bedrijfsaanwezigheid op het Facebook-platform.

Op dit socialemediaplatform zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk met Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

De functionaris voor gegevensbescherming van Facebook kan worden bereikt via een contactformulier:
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid geregeld in een overeenkomst betreffende de respectieve verplichtingen in de zin van de GDPR. Deze overeenkomst, waaruit de wederzijdse verplichtingen voortvloeien, kan worden geraadpleegd op de volgende link:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die als gevolg hiervan plaatsvindt en hieronder wordt weergegeven, is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Ons rechtmatig belang ligt in de analyse, communicatie, verkoop en reclame van onze producten en diensten.
De rechtsgrondslag kan ook de toestemming van de gebruiker zijn, overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), DSGVO ten aanzien van de platformexploitant. De gebruiker kan deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door de platformexploitant hiervan in kennis te stellen overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO.

Wanneer onze online aanwezigheid wordt opgeroepen op het Facebook-platform, worden gegevens van de gebruiker (bijv. persoonsgegevens, IP-adres, enz.) verwerkt door Facebook Ireland Ltd. als exploitant van het platform in de EU.
Deze gebruikersgegevens worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van onze bedrijfsaanwezigheid op Facebook. Facebook Ireland Ltd. gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en om profielen van de gebruikers op te stellen. Op basis van deze profielen kan Facebook Ireland Ltd. bijvoorbeeld reclame maken voor gebruikers binnen en buiten Facebook op basis van hun interesses. Als de gebruiker op het moment van het gesprek is ingelogd op zijn of haar Facebook-account, kan Facebook Ireland Ltd. de gegevens ook koppelen aan de desbetreffende gebruikersaccount.

Indien de gebruiker via Facebook contact met ons opneemt, zullen de persoonsgegevens die de gebruiker bij die gelegenheid heeft ingevoerd, worden gebruikt om de aanvraag te verwerken. De gegevens van de gebruiker worden door ons gewist, voor zover de vraag van de gebruiker afdoende is beantwoord en er geen wettelijke verplichtingen bestaan om gegevens te bewaren, bijv. in het geval van een latere contractverwerking.

Facebook Ireland Ltd. kan ook cookies plaatsen om de gegevens te verwerken.

Indien de gebruiker niet instemt met deze verwerking, is het mogelijk de installatie van cookies te verhinderen door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Reeds opgeslagen cookies kunnen ook te allen tijde worden gewist. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. In het geval van Flash-cookies kan de verwerking niet worden verhinderd via de instellingen van de browser, maar door de overeenkomstige instelling van de Flash player. Indien de gebruiker de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van Facebook volledig kunnen worden gebruikt.

Voor meer details over de verwerkingsactiviteiten, hoe u deze kunt voorkomen en hoe u de door Facebook verwerkte gegevens kunt verwijderen, verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van Facebook:
https://www.facebook.com/privacy/explanation

Het is niet uitgesloten dat de verwerking door Facebook Ireland Ltd. ook plaatsvindt via Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 in de VS.

Instagram
Om reclame te maken voor onze producten en diensten en om met geïnteresseerden of klanten te communiceren, exploiteren wij een bedrijfsaanwezigheid op het platform Instagram.

Op dit socialemediaplatform zijn wij gezamenlijk verantwoordelijk met Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

De functionaris voor gegevensbescherming van Instagram kan worden bereikt via een contactformulier:
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Wij hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid geregeld in een overeenkomst betreffende de respectieve verplichtingen in de zin van de GDPR. Deze overeenkomst, waaruit de wederzijdse verplichtingen voortvloeien, kan worden geraadpleegd op de volgende link:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die als gevolg hiervan plaatsvindt en hieronder wordt weergegeven, is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Ons rechtmatig belang ligt in de analyse, communicatie, verkoop en reclame van onze producten en diensten.
De rechtsgrondslag kan ook de toestemming van de gebruiker zijn, overeenkomstig art. 6, lid 1, onder a), DSGVO ten aanzien van de platformexploitant. De gebruiker kan deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door de platformexploitant hiervan in kennis te stellen overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO.

Wanneer onze online aanwezigheid wordt opgeroepen op het platform Instagram, worden de gegevens van de gebruiker (bijv. persoonsgegevens, IP-adres, enz.) verwerkt door Facebook Ireland Ltd. als de exploitant van het platform in de EU.
Deze gebruikersgegevens worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van onze bedrijfsaanwezigheid op Instagram. Facebook Ireland Ltd. gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en om profielen van de gebruikers op te stellen. Op basis van deze profielen kan Facebook Ireland Ltd. bijvoorbeeld gebruikers binnen en buiten Instagram adverteren op basis van hun interesses. Als de gebruiker op het moment van het gesprek is ingelogd op zijn of haar Instagram-account, kan Facebook Ireland Ltd. de gegevens ook koppelen aan de desbetreffende gebruikersaccount.
Indien de gebruiker contact met ons opneemt via Instagram, zullen de persoonsgegevens die de gebruiker bij die gelegenheid heeft ingevoerd, worden gebruikt om de aanvraag te verwerken. De gegevens van de gebruiker worden door ons gewist, voor zover de vraag van de gebruiker afdoende is beantwoord en er geen wettelijke bewaarplichten bestaan, bijv. in het geval van een latere contractverwerking.

Facebook Ireland Ltd. kan ook cookies plaatsen om de gegevens te verwerken.

Indien de gebruiker niet instemt met deze verwerking, is het mogelijk de installatie van cookies te verhinderen door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Reeds opgeslagen cookies kunnen ook te allen tijde worden gewist. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. In het geval van Flash-cookies kan de verwerking niet worden verhinderd via de instellingen van de browser, maar door de overeenkomstige instelling van de Flash player. Indien de gebruiker de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van Facebook volledig kunnen worden gebruikt.

Voor meer informatie over de verwerkingsactiviteiten, hoe u deze kunt voorkomen en hoe u de door Instagram verwerkte gegevens kunt verwijderen, verwijzen wij u naar het gegevensbeleid van Instagram:
https://help.instagram.com/519522125107875

Het is niet uitgesloten dat de verwerking door Facebook Ireland Ltd. ook plaatsvindt via Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 in de VS.

Koppeling naar sociale media via een grafische of tekstlink
Wij promoten ook aanwezigheden op de hieronder vermelde sociale netwerken op onze website. De integratie vindt plaats via een gekoppelde grafische voorstelling van het betrokken netwerk. Het gebruik van deze gekoppelde afbeelding voorkomt dat automatisch een verbinding tot stand wordt gebracht met de respectieve server van het sociale netwerk wanneer een website met een advertentie voor sociale media wordt opgeroepen om een afbeelding van het respectieve netwerk zelf weer te geven. Alleen door op de overeenkomstige afbeelding te klikken, wordt de gebruiker doorverwezen naar de dienst van het desbetreffende sociale netwerk.

Nadat de gebruiker is doorgestuurd, wordt informatie over de gebruiker verzameld door het desbetreffende netwerk. Het kan niet worden uitgesloten dat de aldus verzamelde gegevens in de VS zullen worden verwerkt.
Dit zijn in eerste instantie gegevens zoals IP-adres, datum, tijd en bezochte pagina. Indien de gebruiker gedurende die tijd is ingelogd op zijn of haar gebruikersaccount van het betrokken netwerk, kan de netwerkexploitant de verzamelde informatie over het specifieke bezoek van de gebruiker toewijzen aan de persoonlijke account van de gebruiker. Als de gebruiker interactie heeft via een "Share"-knop van het respectieve netwerk, kan deze informatie worden opgeslagen in de persoonlijke gebruikersaccount van de gebruiker en eventueel worden gepubliceerd. Als de gebruiker wil voorkomen dat de verzamelde informatie direct aan zijn/haar gebruikersaccount wordt toegewezen, moet hij/zij uitloggen voordat hij/zij op de afbeelding klikt. Bovendien is het mogelijk de respectieve gebruikersaccount dienovereenkomstig te configureren.

De volgende sociale netwerken zijn door middel van links in onze site geïntegreerd:

facebook
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten.
Privacybeleid: https://www.facebook.com/policy.php

YouTube
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.
Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

Instagram
Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland, een dochteronderneming van Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Verenigde Staten.
Privacybeleid: https://help.instagram.com/519522125107875

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

De dienst Google Analytics wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de analyse, de optimalisering en de economische werking van onze website.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, locatie, tijdstip of frequentie van bezoeken aan onze website, wordt overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken echter Google Analytics met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met deze functie kan Google het IP-adres binnen de EU of EER inkorten.

De aldus verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven van de bezoeken aan onze website en van de gebruiksactiviteiten aldaar. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om andere diensten te verlenen in verband met het gebruik van onze website en het gebruik van internet.

Google verklaart dat het uw IP-adres niet met andere gegevens in verband zal brengen. Bovendien houdt Google een record van uw IP-adres bij
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Google verstrekt u ook nadere informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Bovendien biedt Google een website aan op
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Google biedt ook een zogenaamde deactivatie-add-on aan, samen met nadere informatie hierover. Deze add-on kan met de gebruikelijke internetbrowsers worden geïnstalleerd en biedt u meer controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website oproept. De add-on informeert het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over uw bezoek aan onze website niet aan Google Analytics mag worden doorgegeven. Dit belet echter niet dat informatie aan ons of aan andere webanalysediensten wordt doorgegeven. Of en welke andere webanalysediensten door ons worden gebruikt, leest u uiteraard ook in dit privacybeleid.

Google lettertypen
Wij gebruiken Google Fonts op onze website om externe lettertypes weer te geven. Dit is een dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

Om de weergave van bepaalde lettertypes op onze website mogelijk te maken, wordt een verbinding met de server van Google in de VS tot stand gebracht wanneer onze website wordt opgeroepen.

De rechtsgrondslag is Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ons legitiem belang ligt in de optimalisering en de economische werking van onze website.

De verbinding met Google die tot stand komt wanneer u onze website oproept, stelt Google in staat te bepalen welke website uw verzoek heeft verzonden en naar welk IP-adres de weergave van het lettertype moet worden doorgestuurd.

Google biedt op
https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

voor nadere informatie, met name over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

(Status van de informatie April 2022)

Bron: Privacybeleid van www.ratgeberrecht.eu