Privacyverklaring

Persoonsgegevens (hierna meestal "gegevens" genoemd) worden door ons alleen verwerkt in het kader van de noodzaak en met het oog op een functionele en gebruiksvriendelijke aanwezigheid op het internet, inclusief de inhoud ervan en de daar aangeboden diensten.

Overeenkomstig artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 2016/679, d.w.z. de basisverordening inzake gegevensbescherming (hierna "DSGVO" genoemd), wordt onder "verwerking" verstaan elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde processen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, vastleggen, organiseren, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, vrijgeven door middel van doorzending, verspreiden of anderszins ter beschikking stellen, vergelijken of koppelen, vergelijken, beperken, wissen of vernietigen, zoals elke dergelijke bewerking of reeks bewerkingen die met of zonder de hulp worden uitgevoerd, zoals elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van de hulp.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het bijzonder over het type, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over de doeleinden en middelen van de verwerking. Bovendien informeren wij u hieronder over de door ons gebruikte componenten van derden voor optimaliseringsdoeleinden en om de kwaliteit van het gebruik te verhogen, voor zover derden op eigen verantwoordelijkheid gegevens verwerken.

Onze verklaring over gegevensbescherming is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als verantwoordelijke personen
II. rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over gegevensverwerking

I. Informatie over ons als verantwoordelijke personen

Verantwoordelijke aanbieder van deze website in de zin van gegevensbescherming:

EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH
Wulf-Werum-Str. 1
21337 Lüneburg
Duitsland

Telefoon: +49 4131 7480 05
Fax: +49 4131 7480 580 580
E-mail: datenschutz@europlant.biz

functionaris voor gegevensbescherming bij de aanbieder:

Tedesio Ltd.
Müllerstr. 13
21244 Buchholz i.d. Nordheide
Duitsland

E-mail: datenschutz(at)europlant.biz

II. Rechten van gebruikers en betrokkenen

Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen het recht om

 • bevestiging of er gegevens over hen zullen worden verwerkt, informatie over de verwerkte gegevens, nadere informatie over de gegevensverwerking en kopieën van de gegevens (zie ook artikel 15 DSGVO);
 • de correctie of aanvulling van onjuiste of onvolledige gegevens (zie ook artikel 16 DSGVO);
 • de onmiddellijke verwijdering van de hen betreffende gegevens (zie ook artikel 17 DSGVO) of, indien verdere verwerking overeenkomstig artikel 17, lid 3 DSGVO vereist is, de beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 DSGVO;
 • de gegevens te ontvangen die op hen betrekking hebben en door hen zijn verstrekt en deze gegevens door te geven aan andere verstrekkers/verantwoordelijken (zie ook artikel 20 DSGVO);
 • bij een klacht bij de toezichthoudende autoriteit indien zij van mening zijn dat de hen betreffende gegevens door de verstrekker worden verwerkt in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming (zie ook art. 77 DSGVO).

Bovendien is de verstrekker verplicht om alle ontvangers aan wie de gegevens door de verstrekker zijn verstrekt, in kennis te stellen van elke rectificatie of verwijdering van gegevens of de beperking van de verwerking die overeenkomstig artikel 16, artikel 17, lid 1, en artikel 18 DSGVO plaatsvindt. Deze verplichting geldt echter niet indien een dergelijke kennisgeving onmogelijk is of onevenredig veel moeite kost. Niettegenstaande het voorgaande heeft de gebruiker het recht om informatie over dergelijke ontvangers te verkrijgen.

Gebruikers en betrokkenen hebben volgens artikel 21 DSGVO ook het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben, op voorwaarde dat de gegevens door de aanbieder worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. Met name een bezwaar tegen gegevensverwerking met het oog op direct marketing is ontvankelijk.

III. Informatie over gegevensverwerking

Uw gegevens die bij het gebruik van onze website worden verwerkt, worden gewist of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, de verwijdering van de gegevens niet wordt tegengesproken door wettelijke opslagverplichtingen en er vervolgens geen andere informatie over individuele verwerkingsmethoden wordt verstrekt.

Cookies

Wij gebruiken "Cookiebot" als een "cookiebanner". "Cookiebot" is een product van Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken, hierna "Cybot".

Via de "Cookiebot"-functie informeren wij de gebruiker over het gebruik van cookies op de website en stellen wij de gebruiker in staat een beslissing te nemen over het gebruik ervan.

Als de gebruiker toestemming geeft voor het gebruik van cookies, worden de volgende gegevens automatisch bij Cybot geregistreerd:

 • Het geanonimiseerde IP-nummer van de gebruiker;
 • De datum en tijd van toestemming;
 • User Agent van de browser van de eindgebruiker;
 • De URL van de provider;
 • Een anonieme, willekeurige en versleutelde sleutel.
 • De geautoriseerde cookies van de gebruiker (cookiestatus), die dienen als bewijs van toestemming.

De gecodeerde sleutel en de cookie-status worden opgeslagen in een cookie op het eindapparaat van de gebruiker om de overeenkomstige cookie-status te creëren wanneer de pagina in de toekomst wordt opgeroepen. Deze cookie wordt na 12 maanden automatisch verwijderd. 

De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de gebruiksvriendelijkheid van de website en in het voldoen aan de wettelijke vereisten van de DSGVO.

De gebruiker kan de installatie van de cookie en de opslag ervan, en dus zijn toestemming voor cookies, te allen tijde voorkomen of beëindigen door zijn browser in te stellen.

Cybot biedt meer informatie over het onderwerp gegevensbescherming onder de volgende links:

https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

Contactverzoeken / contactmogelijkheden

Als u contact met ons opneemt via het contactformulier of e-mail, worden de door u verstrekte gegevens gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor de verwerking en beantwoording van uw aanvraag - zonder het verstrekken van deze gegevens kunnen wij uw aanvraag niet of slechts in beperkte mate beantwoorden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO.

Uw gegevens worden gewist zodra uw aanvraag definitief is beantwoord en er geen wettelijke verplichtingen zijn om gegevens te bewaren, bijv. voor de verdere afhandeling van een contract.

Facebook

Om reclame te maken voor onze producten en diensten en om te communiceren met geïnteresseerde partijen of klanten, zijn we als bedrijf aanwezig op het Facebook-platform.

Op dit sociale mediaplatform zijn we samen verantwoordelijk met Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

De functionaris voor gegevensbescherming van Facebook kan worden bereikt via een contactformulier:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

We hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid geregeld in een overeenkomst met betrekking tot de respectieve verplichtingen in de zin van de GDPR. Deze overeenkomst, waaruit de wederzijdse verplichtingen voortvloeien, is beschikbaar onder de volgende link:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die als gevolg hiervan plaatsvindt en hieronder wordt weergegeven, is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de analyse, communicatie, verkoop en reclame van onze producten en diensten.

De rechtsgrondslag kan ook de toestemming van de gebruiker zijn op grond van art. 6 lid 1 letter a DSGVO tegenover de platformexploitant. De gebruiker kan deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door de platformexploitant hiervan op de hoogte te stellen conform art. 7 (3) DSGVO.

Wanneer onze online aanwezigheid op het Facebook-platform wordt opgeroepen, worden de gegevens van de gebruiker (bijv. persoonlijke informatie, IP-adres, enz.) verwerkt door Facebook Ireland Ltd. als de exploitant van het platform in de EU.

Deze gebruikersgegevens worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van onze aanwezigheid op Facebook. Facebook Ireland Ltd. gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en om profielen van de gebruikers op te stellen. Op basis van deze profielen kan Facebook Ireland Ltd. bijvoorbeeld binnen en buiten Facebook reclame maken voor gebruikers op basis van hun interesses. Als de gebruiker is ingelogd op zijn of haar Facebook-account op het moment van de oproep, kan Facebook Ireland Ltd. de gegevens ook koppelen aan de respectieve gebruikersaccount.

Als de gebruiker contact met ons opneemt via Facebook, worden de persoonlijke gegevens die de gebruiker bij deze gelegenheid heeft ingevoerd, gebruikt om de aanvraag te verwerken. De gegevens van de gebruiker worden door ons gewist als de vraag van de gebruiker definitief is beantwoord en er geen wettelijke verplichtingen bestaan om gegevens te bewaren, bijvoorbeeld voor de verdere afhandeling van een contract.

Facebook Ireland Ltd. kan ook cookies plaatsen om de gegevens te verwerken.

Als de gebruiker niet akkoord gaat met deze verwerking, is het mogelijk om de installatie van cookies te voorkomen door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Reeds opgeslagen cookies kunnen ook te allen tijde worden verwijderd. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. In het geval van Flash-cookies kan de verwerking niet worden voorkomen via de instellingen van de browser, maar door de overeenkomstige instelling van de Flash-speler. Als de gebruiker de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van Facebook volledig kunnen worden gebruikt.

Meer informatie over de verwerkingsactiviteiten, hoe u deze kunt voorkomen en hoe u de door Facebook verwerkte gegevens kunt verwijderen, vindt u in het gegevensbeleid van Facebook:

https://www.facebook.com/privacy/explanation

Het is niet uitgesloten dat de verwerking door Meta Platforms Ireland Limited ook plaatsvindt via Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 in de VS.

Instagram

Om reclame te maken voor onze producten en diensten en om te communiceren met geïnteresseerde partijen of klanten, hebben we een bedrijfsaanwezigheid op het platform Instagram.

Op dit sociale mediaplatform zijn we gezamenlijk verantwoordelijk met Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

De functionaris voor gegevensbescherming van Instagram is bereikbaar via een contactformulier:

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

We hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid geregeld in een overeenkomst met betrekking tot de respectieve verplichtingen in de zin van de GDPR. Deze overeenkomst, waaruit de wederzijdse verplichtingen voortvloeien, is beschikbaar onder de volgende link:

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die als gevolg hiervan plaatsvindt en hieronder wordt weergegeven, is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de analyse, communicatie, verkoop en reclame van onze producten en diensten.

De rechtsgrondslag kan ook de toestemming van de gebruiker zijn op grond van art. 6 lid 1 letter a DSGVO tegenover de platformexploitant. De gebruiker kan deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door de platformexploitant hiervan op de hoogte te stellen conform art. 7 (3) DSGVO.

Wanneer onze online aanwezigheid wordt opgeroepen op het Instagram-platform, worden de gegevens van de gebruiker (bijv. persoonlijke informatie, IP-adres, enz.) verwerkt door Facebook Ireland Ltd. als de exploitant van het platform in de EU.

Deze gebruikersgegevens worden gebruikt voor statistische informatie over het gebruik van onze bedrijfsaanwezigheid op Instagram. Facebook Ireland Ltd. gebruikt deze gegevens voor marktonderzoek en reclamedoeleinden en om profielen van de gebruikers op te stellen. Op basis van deze profielen kan Facebook Ireland Ltd. bijvoorbeeld binnen en buiten Instagram reclame maken voor gebruikers op basis van hun interesses. Als de gebruiker op het moment van het gesprek is ingelogd op zijn of haar Instagram-account, kan Facebook Ireland Ltd. de gegevens ook koppelen aan het betreffende gebruikersaccount.

Als de gebruiker contact met ons opneemt via Instagram, worden de persoonlijke gegevens die de gebruiker bij deze gelegenheid heeft ingevoerd, gebruikt om de aanvraag te verwerken. De gegevens van de gebruiker worden door ons gewist als de vraag van de gebruiker definitief is beantwoord en er geen wettelijke bewaarplicht is, bijvoorbeeld in het geval van een latere contractverwerking.

Facebook Ireland Ltd. kan ook cookies plaatsen om de gegevens te verwerken.

Als de gebruiker niet akkoord gaat met deze verwerking, is het mogelijk om de installatie van cookies te voorkomen door de browser dienovereenkomstig in te stellen. Reeds opgeslagen cookies kunnen ook te allen tijde worden verwijderd. De instellingen hiervoor zijn afhankelijk van de betreffende browser. In het geval van Flash-cookies kan de verwerking niet worden voorkomen via de instellingen van de browser, maar door de overeenkomstige instelling van de Flash-speler. Als de gebruiker de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van Facebook volledig kunnen worden gebruikt.

Meer details over de verwerkingsactiviteiten, de preventie ervan en de verwijdering van gegevens die door Instagram worden verwerkt, zijn te vinden in het gegevensbeleid van Instagram:

https://help.instagram.com/519522125107875

Het is niet uitgesloten dat de verwerking door Facebook Ireland Ltd. ook plaatsvindt via Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 in de Verenigde Staten.

YouTube

We zijn online aanwezig op YouTube om ons bedrijf en onze diensten te presenteren en om te communiceren met klanten/geïnteresseerde partijen. YouTube is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

In dit verband willen we erop wijzen dat de mogelijkheid bestaat dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie worden verwerkt, met name in de Verenigde Staten. Dit kan leiden tot verhoogde risico's voor gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan zijn om later toegang te krijgen tot gebruikersgegevens. Wij hebben ook geen toegang tot deze gebruikersgegevens. De toegangsmogelijkheid ligt uitsluitend bij YouTube.

Informatie over gegevensbescherming van YouTube vind je op

https://policies.google.com/privacy

Algemeen koppelen

De volgende sociale netwerken zijn gekoppeld door de provider:

facebook

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Privacybeleid: https://www.facebook.com/policy.php

Instagram

Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland.

Privacybeleid: https://help.instagram.com/519522125107875

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, een dochteronderneming van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics op onze website. Dit is een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google" genoemd.

De Google Analytics-dienst wordt gebruikt om het gebruiksgedrag van onze website te analyseren. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang ligt in de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze website.

Gebruiks- en gebruikersgerelateerde informatie, zoals IP-adres, locatie, tijd of frequentie van bezoeken aan onze website, wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij gebruiken Google Analytics echter met de zogenaamde anonimiseringsfunctie. Met deze functie kan Google het IP-adres binnen de EU of EER inkorten.

De op deze manier verzamelde gegevens worden op hun beurt door Google gebruikt om ons een evaluatie te geven van de bezoeken aan onze website en van de gebruiksactiviteiten aldaar. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van onze website en het gebruik van internet.

Google verklaart dat het uw IP-adres niet zal koppelen aan andere gegevens. Bovendien bewaart Google onder

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

Google geeft u meer informatie over de wet op de gegevensbescherming, bijvoorbeeld over de mogelijkheden om het gebruik van gegevens te voorkomen.

Daarnaast biedt Google het volgende aan

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

een zogenaamde deactiveringsadd-on met meer informatie hierover. Deze add-on kan worden geïnstalleerd met de meest gangbare internetbrowsers en biedt u meer controle over de gegevens die Google verzamelt wanneer u onze website bezoekt. De add-on informeert het JavaScript (ga.js) van Google Analytics dat informatie over uw bezoek aan onze website niet mag worden doorgegeven aan Google Analytics. Dit voorkomt echter niet dat er informatie naar ons of naar andere webanalysediensten wordt verzonden. Of en welke andere webanalysediensten wij gebruiken, kunt u natuurlijk ook lezen in dit privacybeleid.

Contact via WhatsApp

Om contact op te nemen met de Klant stelt de Aanbieder de Klant onder andere in staat om contact op te nemen via de messenger-dienst WhatsApp. WhatsApp is een dienst van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, hierna WhatsApp genoemd, een dochteronderneming van Facebook.

Door de communicatie van de gebruiker met de aanbieder via WhatsApp ontvangen zowel de aanbieder als WhatsApp het mobiele telefoonnummer van de gebruiker en de informatie dat de gebruiker contact heeft opgenomen met de aanbieder.

De voornoemde gegevens worden ook door WhatsApp doorgestuurd naar servers van Facebook in de VS en verwerkt door WhatsApp en Facebook in overeenstemming met het privacybeleid van WhatsApp, waaronder ook verwerking voor hun eigen doeleinden, zoals het verbeteren van de WhatsApp-dienst.

Volgens de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming is het niveau van gegevensbescherming in de VS momenteel echter niet toereikend. Er zijn echter wel zogenaamde standaardcontractbepalingen:

https://faq.whatsapp.com/general/about-standard-contractual-clauses

Dit zijn echter privaatrechtelijke overeenkomsten en hebben daarom geen directe invloed op de toegangsmogelijkheden van de autoriteiten in de VS.

Meer informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking van deze gegevens door WhatsApp en Facebook, evenals gerelateerde rechten en instellingsopties voor de bescherming van privacy, is te vinden in het privacybeleid van WhatsApp:

https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking en overdracht aan WhatsApp is artikel 6 lid 1 p. 1 b. DSGVO, voor zover het leggen van contact betrekking heeft op een bestaande contractuele relatie of dient om een dergelijke contractuele relatie te initiëren. Als het contact niet wordt gelegd op basis van de bovenstaande doeleinden, is de rechtsgrondslag art. 6 par. 1 lit. f DSGVO. Het legitieme belang van de aanbieder is het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening.

MyFonts

Deze site maakt gebruik van MyFonts. Dit zijn lettertypen die in je browser worden geladen wanneer je onze website bezoekt om te zorgen voor een uniform lettertype bij het weergeven van de website. De leverancier is Monotype Imaging Holdings Inc, 600 Unicorn Park Drive, Woburn, Massachusetts 01801, VS.

Om de naleving van de licentievoorwaarden en het aantal maandelijks bekeken pagina's te controleren, stuurt MyFonts uw IP-adres samen met de URL van onze website en onze contractuele gegevens naar zijn servers in de VS. Volgens Monotype wordt je IP-adres onmiddellijk na de overdracht geanonimiseerd zodat er geen verdere verwijzing naar een persoon kan worden gemaakt (anonimisering).

Meer informatie is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van Monotype op https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy.

________________

Modelverklaring gegevensbescherming van advocatenkantoor Weiß & Partner
Paragraaf My Fonts https://www.e-recht24.de

(augustus 2023)