Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Aanvullende verkoopvoorwaarden van EUROPLANT Aardappel B.V.

Deze aanvullende verkoopvoorwaarden regelende de rechtsverhouding tussen Europlant Aardappel B.V. en koper.

De aanvullende verkoopvoorwaarden vormen een aanvulling op de Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2018.

Artikel 1: Nietigheid

1.1
Indien enige bepaling van deze verkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Europlant Aardappel B.V. en koper in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2: Overmacht

2.1
Onder overmacht dient te worden verstaan, al die omstandigheden die bij het totstandkomen van de overeenkomst niet waren te voorzien en die niet aan Europlant Aardappel B.V. zijn toe te rekenen waardoor de nakoming van de overeenkomst onmogelijk wordt of zo bezwaarlijk wordt dat die nakoming redelijkerwijs niet van Europlant Aardappel B.V. kan worden verlangd.

2.2
Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, mobilisatie, stakingen bij leveranciers, bedrijfsbrand, extreme weersomstandigheden die de logistiek belemmeren, alsmede geheel of gedeeltelijk een misoogst ten gevolge van abnormale droogte of voortdurende en/of intensieve regen, vorst, ziekte in het gewas, plagen van ongedierte.

2.3
De overheidsmaatregelen die in–, door- of uitvoer van verkochte producten belemmeren of nadelige financiële gevolgen met zich meebrengen geven Europlant Aardappel B.V. het recht de overeenkomst, voorzover deze nog niet is nagekomen, te ontbinden, zonder dat Europlant Aardappel B.V. tot betaling van schadevergoeding is gehouden of te verlangen dat koper aan Europlant Aardappel B.V. vergoedt het nadeel dat voor laatstgenoemde uit die maatregelen voorvloeit als deze tot levering overgaat.

2.4
In geval van overmacht is Europlant Aardappel B.V. bevoegd de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Artikel 3: Ontbinding

3.1
Europlant Aardappel B.V. is bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een aangetekende brief gericht aan koper indien:

  1. koper zijn/haar verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
  2. door faillissement althans de aanvraag daarvan, surseance van betaling althans de aanvraag daarvan, ontbinding en/of onderbewindstelling van koper;
  3. bij liquidatie of staking van de onderneming van koper;

Artikel 4: Strijdigheid voorwaarden

Ingeval van strijd tussen hetgeen is bepaald in de AVC voorwaarden en de aanvullende verkoopvoorwaarden prevaleren de aanvullende verkoopvoorwaarden van Europlant Aardappel B.V.
Of
Ingeval van strijd tussen hetgeen is bepaald in de Algemene Handelsvoorwaarden Pootaardappelen 2018 en de aanvullende verkoopvoorwaarden prevaleren de aanvullende verkoopvoorwaarden van Europlant Aardappel B.V.
Of
Ingeval van strijd tussen hetgeen is bepaald in de RUCIP voorwaarden en de aanvullende verkoopvoorwaarden prevaleren de aanvullende verkoopvoorwaarden van Europlant Aardappel B.V.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1
De aansprakelijkheid van Europlant Aardappel B.V. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en/of onrechtmatig handelen is beperkt tot het desbetreffende factuurbedrag.

5.2
Voor vergoeding in aanmerking komt uitsluitend directe schade. Onder directe schade wordt verstaan:

  1. de redelijke kosten die de koper zal moeten maken om de prestatie van Europlant Aardappel B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt niet vergoed indien de koper de overeenkomst heeft ontbonden;
  2. de redelijke kosten gemaakt voor de vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
  3. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voorzover de koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

5.3
Aansprakelijkheid van Europlant Aardappel B.V. voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

5.4
Voornoemd exoneratiebeding komt te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Europlant Aardappel B.V.

5.5
De aansprakelijkheid van Europlant Aardappel B.V. wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de koper Europlant Aardappel B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Europlant Aardappel  B.V. toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.

5.6
Tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld is Europlant Aardappel B.V. jegens koper niet aansprakelijk voor verborgen gebreken in de door Europlant Aardappel B.V. aan koper geleverde pootaardappelen vanaf het moment dat deze pootaardappelen door koper zijn geplant.

Artikel 6: (buiten) gerechtelijke kosten.

6.1
Alle daadwerkelijke (buiten) gerechtelijke kosten van Europlant Aardappel B.V. ontstaan uit of verbandhoudende met niet juiste of niet tijdige nakoming van de verplichtingen van de koper komen ten laste van de koper.

6.2
De (buiten) gerechtelijke kosten worden begroot conform de aanbevelingen van het Rapport Voorwerk op twee punten van het liquidatietarief welke kosten conform ditzelfde Rapport Voorwerk gemaximeerd worden tot 15% van de hoofdsom, met een absoluut minimum van € 750,-- excl. BTW.

6.3
Indien Europlant Aardappel B.V. hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren om de vordering buitengerechtelijk geïncasseerd te krijgen, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

6.4
De gerechtelijke kosten zijn uitdrukkelijk niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de koper zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

7.1
Op deze overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlandse recht van toepassing.

7.2
In afwijking van de overeengekomen arbitrage behouden wij ons het recht voor een eventueel geschil ter beslechting voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement Groningen.

Artikel 8:

8.1
Koper is niet bevoegd pootgoed waarop een kwekersrecht van Europlant Aardappel B.V. rust zonder schriftelijke toestemming van Europlant Aardappel B.V. voor verdere dan de overeengekomen vermeerdering aan te wenden.

Artikel 9: 

9.1
Op verzoek van Europlant Aardappel B.V. stelt koper Europlant Aardappel B.V. de namen en adressen van kopers aan wie koper de pootaardappelen heeft verkocht en geleverd ter beschikking. Op verzoek van Europlant Aardappel B.V. dient koper Europlant Aardappel B.V. daartoe inzage in zijn/haar administratie te geven. Europlant Aardappel B.V. is jegens koper bevoegd de velden waarin en waarop de rassen van Europlant Aardappel B.V. worden geteeld te bezoeken, te bemonsteren en te controleren. Na een daartoe strekkend verzoek van Europlant Aardappel B.V. is koper gehouden de velden waarop de rassen van Europlant Aardappel B.V. zijn of worden geteeld schriftelijk te melden aan Europlant Aardappel B.V.

Artikel 10:

10.1
Koper is niet bevoegd pootgoed waarop een kwekersrecht van Europlant Aardappel B.V. rust zonder schriftelijke toestemming van Europlant Aardappel B.V. te exporteren naar landen buiten het land van vestiging van koper.

Artikel 11:

11.1
Koper is jegens Europlant Aardappel B.V. gehouden de artikelen 9 en 10 in zijn/haar contracten met zijn/haar afnemers op te nemen.

Artikel 12: Betaling

12.1
Betaling van facturen dient te geschieden binnen de daartoe overeengekomen termijn.

12.2
Na het verstrijken van voornoemde betalingstermijn is koper aan Europlant Aardappel B.V. vanaf het moment van het in verzuim raken een rente van 1% per maand verschuldigd.

12.3
Bij niet-betaling van de facturen binnen de overeengekomen termijn heeft Europlant Aardappel B.V. het recht iedere verdere levering op te schorten totdat naar haar keuze de openstaande facturen zijn voldaan, dan wel een bankgarantie of enig andere vorm van zekerheid is verleend tot zekerheid van betaling van de openstaande facturen.

12.4
Indien Europlant Aardappel B.V. voorafgaand aan de levering(en) aan koper reden heeft te twijfelen aan de solvabiliteit van koper, is Europlant Aardappel B.V. bevoegd een bankgarantie of enige andere vorm van zekerheid van koper te eisen en is Europlant Aardappel B.V. bevoegd iedere – verdere – levering op te schorten tot een bankgarantie of enige andere vorm van zekerheid is gesteld.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

13.1
De eigendom van de geleverde aardappelen en/of pootgoed gaat eerst op koper over wanneer al hetgeen door koper aan Europlant Aardappel B.V. uit hoofde van de levering verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan Europlant Aardappel B.V. is voldaan. Zolang het eigendomsvoorbehoud op de aardappelen rust is koper niet bevoegd deze te verpanden of anderszins te bezwaren.

13.2
Europlant Aardappel B.V. zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de aardappelen. Koper zal aan Europlant Aardappel B.V. alle medewerking verlenen teneinde Europlant Aardappel B.V. in de gelegenheid te stellen voornoemd eigendomsvoorbehoud uit te oefenen.