Polityka prywatności

Dane osobowe (zwane dalej "danymi") są przetwarzane przez nas tylko w niezbędnym zakresie i w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika obecności w Internecie, łącznie z jego zawartością i oferowanymi tam usługami.

Na mocy art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 2016/679, tj. podstawowego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej tylko "DSGVO"), "przetwarzanie" oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych przy pomocy zautomatyzowanych procedur związanych z danymi osobowymi lub bez takiej pomocy, takich jak gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub przekształcanie, odczytywanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę udostępniania, zestawiania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

W poniższej deklaracji o ochronie danych osobowych informujemy Państwa w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o ile samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decydujemy o celach i sposobach przetwarzania. Ponadto informujemy Państwa w dalszej części o częściach składowych używanych przez nas w celu optymalizacji i podniesienia jakości użytkowania, o ile osoby trzecie przetwarzają dane na własną odpowiedzialność.

Nasza polityka prywatności ma następującą strukturę:

I. Informacje o nas jako o stronach odpowiedzialnych
II Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą
III. Informacje na temat przetwarzania danych

I. Informacje o nas jako o osobach odpowiedzialnych

Odpowiedzialnym dostawcą tej strony internetowej w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych jest:

EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH
Wulf-Werum-Str. 1
21337 Lüneburg
Niemcy

Telefon: +49 4131 7480 05
Faks: +49 4131 7480 580

E-mail: datenschutz@europlant.biz

jest inspektorem ochrony danych osobowych u dostawcy:

Tedesio GmbH
Bäckerstraße 6
21244 Buchholz i.d. Nordheide
Niemcy

E-mail: datenschutz@europlant.biz

II Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do przetwarzania danych opisanego bardziej szczegółowo poniżej, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo do

  • w celu uzyskania potwierdzenia, czy odnoszące się do niej dane są przetwarzane, informacji o przetwarzanych danych, dalszych informacji o przetwarzaniu danych oraz kopii danych (patrz również art. 15 DSGVO)
  • korekty lub uzupełnienia nieprawidłowych lub niekompletnych danych (patrz również art. 16 FADP);
  • do natychmiastowego usunięcia odnoszących się do nich danych (por. również art. 17 DSGVO) lub ewentualnie, jeżeli konieczne jest dalsze przetwarzanie zgodnie z art. 17 ust. 3 DSGVO, do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 DSGVO;
  • do otrzymywania danych ich dotyczących i dostarczanych przez nie oraz do przekazywania tych danych innym dostawcom/osobom odpowiedzialnym (por. również art. 20 DSGVO);
  • złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli jest zdania, że dane ich dotyczące są przetwarzane przez dostawcę z naruszeniem przepisów o ochronie danych (por. również art. 77 DSGVO).

Ponadto, dostawca jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców, którym dane zostały ujawnione przez dostawcę, o wszelkich korektach lub usunięciu danych lub ograniczeniu ich przetwarzania, które odbywa się na podstawie artykułów 16, 17 (1), 18 FADP. Obowiązek ten nie ma jednak zastosowania, jeżeli takie powiadomienie jest niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnie dużym wysiłkiem. Niezależnie od tego, użytkownik ma prawo do informacji o tych odbiorcach.

Podobnie, zgodnie z art. 21 DSGVO, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu dotyczących ich danych, o ile dane te są przetwarzane przez przekazującego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. W szczególności dozwolony jest sprzeciw wobec przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego.

III. Informacje na temat przetwarzania danych

Państwa dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie obowiązywać, usunięcie danych nie będzie kolidowało z żadnym prawnym obowiązkiem ich przechowywania i poniżej nie podano żadnych innych informacji dotyczących poszczególnych metod przetwarzania.

Cookie


Pytania kontaktowe / Możliwość kontaktu

Jeżeli skontaktują się Państwo z nami poprzez formularz kontaktowy lub e-mail, podane przez Państwa dane zostaną wykorzystane do przetworzenia Państwa zapytania. Udostępnienie danych jest niezbędne do przetwarzania i odpowiedzi na Państwa zapytanie - bez ich udostępnienia nie możemy odpowiedzieć na Państwa zapytanie lub możemy odpowiedzieć na nie tylko w ograniczonym zakresie.

Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO.

Państwa dane zostaną usunięte, jeżeli na Państwa zapytanie zostanie udzielona ostateczna odpowiedź, a usunięciu nie sprzeciwią się żadne prawne obowiązki przechowywania, jak na przykład w przypadku ewentualnego późniejszego przetwarzania danych w ramach umowy.

Google Analytics

W naszej ofercie internetowej korzystamy z Google Analytics. Jest to usługa analityki internetowej świadczona przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, zwaną dalej "Google".

Poprzez certyfikację zgodnie z "EU-US Privacy Shield".

www.privacyshield.gov/participant

gwarantuje Google, że wymogi UE w zakresie ochrony danych osobowych będą przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA.

Usługa Google Analytics jest wykorzystywana do analizy zachowań użytkowników naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w analizie, optymalizacji i ekonomicznym działaniu naszej strony internetowej.

Informacje dotyczące użytkowania i użytkownika, takie jak adres IP, miejsce, czas lub częstotliwość odwiedzania naszej strony internetowej, są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Używamy jednak Google Analytics z tzw. funkcją anonimizacji. Dzięki tej funkcji Google skraca adres IP już na terenie UE lub EOG.

Zebrane w ten sposób dane są z kolei wykorzystywane przez Google do oceny odwiedzin na naszej stronie internetowej i czynności związanych z korzystaniem z niej. Dane te mogą być również wykorzystywane do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i Internetu.

Google oświadcza, że nie będzie łączył Państwa adresu IP z innymi danymi. Google prowadzi również zapis adresu IP użytkownika pod adresem

www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

udzieli Państwu dalszych informacji na temat prawa ochrony danych osobowych, na przykład na temat możliwości zapobiegania wykorzystywaniu danych.

Ponadto, Google oferuje pod

tools.google.com/dlpage/gaoptout

tzw. dodatek dezaktywacyjny wraz z dalszymi informacjami na ten temat. Ten dodatek może być zainstalowany we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych i oferuje dalszą kontrolę nad danymi, które Google gromadzi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dodatek ten informuje JavaScript (ga.js) z Google Analytics, że informacje o Państwa wizycie na naszej stronie internetowej nie powinny być przekazywane do Google Analytics. Nie uniemożliwia to jednak przekazywania informacji do nas lub do innych usług analizy internetowej. Czy i jakie inne usługi analizy internetowej są przez nas wykorzystywane, dowiedzą się Państwo oczywiście również w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Google Maps

W naszej prezentacji internetowej używamy Google Maps, aby pokazać naszą lokalizację i podać wskazówki. Jest to usługa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dalej tylko "Google".

Poprzez certyfikację zgodnie z "EU-US Privacy Shield".

www.privacyshield.gov/participant

gwarantuje Google, że wymogi UE w zakresie ochrony danych osobowych będą przestrzegane również podczas przetwarzania danych w USA.

Aby umożliwić wyświetlanie niektórych czcionek na naszej stronie internetowej, przy wywołaniu naszej strony nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA.

W przypadku wywołania komponentu Google Maps zintegrowanego z naszą stroną internetową, Google zapisze plik cookie w urządzeniu końcowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W celu wyświetlenia naszej lokalizacji i przekazania Państwu wskazówek, przetwarzane są ustawienia i dane użytkownika. Nie możemy wykluczyć możliwości, że Google korzysta z serwerów w USA.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO. Nasz uzasadniony interes leży w optymalizacji funkcjonalności naszej obecności w Internecie.

Dzięki połączeniu z Google utworzonemu w ten sposób, Google może określić, z której strony internetowej zostało wysłane zapytanie i na który adres IP ma zostać wysłana instrukcja obsługi.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na takie przetwarzanie, mają Państwo możliwość zablokowania instalacji plików cookie poprzez odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce internetowej. Szczegóły na ten temat znajdziesz powyżej pod pozycją "Ciasteczka".

Ponadto korzystanie z Google Maps oraz informacje uzyskane za pośrednictwem Google Maps podlegają Warunkom użytkowania Google policies.google.com/terms oraz Warunkom użytkowania Google Mapswww.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Google oferuje również następujące usługi pod adresem

adssettings.google.com/authenticated

policies.google.com/privacy

Dalsze informacje.

 

Źródło: Polityka prywatności www.ratgeberrecht.eu